நீர் மட்டம் - இந்து
India

நீர் மட்டம் – இந்து

செவ்வாய்க்கிழமை பாபனாசம் அணையில் நீர் மட்டம் 111.20 அடியாக (அதிகபட்சமாக அனுமதிக்கப்பட்ட அளவு 143 அடி), 9,120.35 கியூசெக்ஸ் வரத்து மற்றும் 812.25 கியூசெக்ஸ் வெளியேற்றத்துடன் இருந்தது. மணிமுத்தர் அணையின் நிலை 86.10 அடி (118 அடி), 2,900 கியூசெக்ஸ் மற்றும் 25 கியூசெக்ஸ் வெளியேற்றத்துடன் இருந்தது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *