பொதுமக்களை தவறாக வழிநடத்த வேண்டாம், எல்ஜி முதல்வரை வலியுறுத்துகிறார்
India

பொதுமக்களை தவறாக வழிநடத்த வேண்டாம், எல்ஜி முதல்வரை வலியுறுத்துகிறார்

மையத்திலிருந்து பெறப்பட்ட கணிசமான உதவியை நாராயணசாமி மறந்துவிட்டார்: பேடி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *