Sri Lanka

கந்தனா மற்றும் மகாபகே போலீஸ் பிரிவுகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளன

கந்தனா மற்றும் மகாபகே போலீஸ் பிரிவுகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளன

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *