Sri Lanka

மேற்கு மாகாணத்திலிருந்து வெளியேற எந்தவொரு நபருக்கும் அனுமதி இல்லை என்று நோப்கோ அறிவிக்கிறது

கோவிட் -19 தடுப்பு மேற்கு மாகாணத்திலிருந்து வெளியேற எந்தவொரு நபருக்கும் அனுமதி இல்லை என்று அறிவிக்கிறது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *