Tamil Nadu

தர்மசங்கடமான தவறான

அரசியல் இடைகழிக்கு எதிர் பக்கத்திற்கு ஒரு தற்செயலான ஆதரவில், ஒரு அதிமுக பிரச்சார வாகனம் திடீரென அருகில் திமுகவின் பிரச்சார பாடலை வாசித்தது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *