அரசியல் ஆதாயங்களுக்காக ஸ்டாலின் முதலை கண்ணீர் சிந்துகிறார்: சட்ட அமைச்சர்
Tamil Nadu

அரசியல் ஆதாயங்களுக்காக ஸ்டாலின் முதலை கண்ணீர் சிந்துகிறார்: சட்ட அமைச்சர்

“திமுக மையத்தில் அமைச்சின் ஒரு பகுதியாக இருந்தபோதுதான், தேசிய தகுதி மற்றும் நுழைவு சோதனை (நீட்) அங்கீகரிக்கப்பட்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.” சட்ட அமைச்சர் சி.வி. இந்த விஷயத்தின் அடிப்படை

Read more