போலி செய்திகளுக்கு எதிராக உங்களிடம் என்ன வழிமுறை உள்ளது என்று உச்ச நீதிமன்றம் மையத்தைக் கேட்கிறது
India

போலி செய்திகளுக்கு எதிராக உங்களிடம் என்ன வழிமுறை உள்ளது என்று உச்ச நீதிமன்றம் மையத்தைக் கேட்கிறது

“ஒரு அதிகாரம் இல்லாவிட்டால் ஒன்றை உருவாக்குங்கள், அல்லது நாங்கள் வேலையை வெளி நிறுவனத்திடம் ஒப்படைப்போம்” போலி செய்திகள் மற்றும் மதவெறிக்கு எதிரான அதன் “பொறிமுறையை” விளக்கவும், அது

Read more