ஆக்ஸ் நாணயங்களின் ஆண்டை MAS வெளியிடுகிறது
Singapore

ஆக்ஸ் நாணயங்களின் ஆண்டை MAS வெளியிடுகிறது

சிங்கப்பூர்: சிங்கப்பூர் நாணய ஆணையம் (மாஸ்) வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 19) ஆக்ஸ் சீன பஞ்சாங்க நாணயங்களின் 2021 ஆண்டை வெளியிட்டது, இது 2017 இல் தொடங்கிய சிங்கப்பூர்

Read more