தெற்கு ஆஸ்திரேலியா மாநிலமான COVID-19 பூட்டுதல் ஒரு 'பொய்யால்' தூண்டப்படுகிறது, கட்டுப்பாடுகள் முன்கூட்டியே நீக்கப்பட வேண்டும்
World News

தெற்கு ஆஸ்திரேலியா மாநிலமான COVID-19 பூட்டுதல் ஒரு ‘பொய்யால்’ தூண்டப்படுகிறது, கட்டுப்பாடுகள் முன்கூட்டியே நீக்கப்பட வேண்டும்

சிட்னி: தெற்கு ஆஸ்திரேலியாவின் கடுமையான ஆறு நாள் பூட்டுதல் ஒரு தனிநபரிடமிருந்து ட்ரேசர்களைத் தொடர்புகொள்வதற்கான ஒரு “பொய்யால்” தூண்டப்பட்டது, மேலும் மாநிலம் முழுவதும் கட்டுப்பாடுகள் முதலில் திட்டமிட்டதை

Read more