சிங்கப்பூரின் COVID-19 க்கு பிந்தைய பொருளாதார திட்டங்களுக்கு தலைமை தாங்கும் குழுக்கள் புதிய யோசனைகளை அறிவிக்கின்றன
Singapore

சிங்கப்பூரின் COVID-19 க்கு பிந்தைய பொருளாதார திட்டங்களுக்கு தலைமை தாங்கும் குழுக்கள் புதிய யோசனைகளை அறிவிக்கின்றன

சிங்கப்பூர்: கோவிட் -19 நெருக்கடியிலிருந்து பொருளாதாரத்தை வெளியேற்ற முயற்சிக்கும் போது சிங்கப்பூருக்கு உதவுவதற்காக ஏழு தொழில்துறை தலைமையிலான கூட்டணிகள் உருவாக்கப்பட்டன, சாலையில் தன்னாட்சி விண்கலங்களைத் தொடங்குவது மற்றும்

Read more