குற்றங்கள் நிறைந்த இரண்டு சேரிகளுக்கு புத்துயிர் அளிப்பதாக ரியோ சபதம் செய்கிறார்
World News

📰 குற்றங்கள் நிறைந்த இரண்டு சேரிகளுக்கு புத்துயிர் அளிப்பதாக ரியோ சபதம் செய்கிறார்

குற்றங்கள் நிறைந்த இரண்டு சேரிகளுக்கு புத்துயிர் அளிப்பதாக ரியோ சபதம் செய்கிறார்

Leave a Reply

Your email address will not be published.